Α’ Λυκείου

Τα προγράμματα σπουδών είναι δομημένα στη βάση του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος.

Οποιαδήποτε αλλαγή θα επιφέρει και ανάλογη προσαρμογή τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Έκθεση2
Αρχαία2
Φυσική2
Χημεία1
Άλγεβρα3
Γεωμετρία1
ΣΥΝΟΛΟ11