Γυμνάσιο

Τα προγράμματα σπουδών είναι δομημένα στη βάση του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος.

Οποιαδήποτε αλλαγή θα επιφέρει και ανάλογη προσαρμογή τους.

Α’ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά2
Έκθεση1
ΣΥΝΟΛΟ3

Β’ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά2
Έκθεση1
Αρχαία1
ΣΥΝΟΛΟ4

Γ’ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Μαθηματικά2
Φυσική1
Έκθεση1
ΣΥΝΟΛΟ4